"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA


Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli politikası ve öncelikleri arasında olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. ve İlgili Kişinin Hakları başlıklı 11. maddesi uyarınca; Şirketimizce hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve 11. maddede sayılan haklarınızın neler olduğu dair açıklamadır.


1- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işleme şartları ve amaçları dahilinde tabi olduğumuz mevzuat ve ilgili diğer kamu kurumlarının düzenlemeleri nedeniyle (sözlü, yazılı yada elektronik kişisel verileriniz) toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca bu kişisel verileriniz sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğumuz Şirketlerimiz veya yasal zorunluluk gereği bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.


2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükdeki mevzuata uygun şekilde işbirliği yaptığımızın yada sözleşme ilişkisi içinde bulunan çözüm ortaklarımız gibi farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu açıklamanın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre ilgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, bilişim sistemlerimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu açıklamada belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda en geç 15 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirketimiz belirlenen tarifedeki ücreti alacaktır.

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Eksik veya yanlış işlenmişse bunun düzeltilmesini isteme,

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 2. Ve 3. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için info@meramedas.com.tr e-posta adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

Genel Müdürlüğü


Ek Dosyasını İndirmek İçinTIKLAYINIZ