Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin (OSOS) Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, 08.08.2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı; Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında yer alacak faturalandırmaya esas sayaçların belirlenmesine ve sayaçların OSOS’a dahil edilmesi için gerekli teçhizatın kurulmasına dair sorumluluklara ve OSOS kapsamında elde edilen verilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nin 3. Maddesi uyarınca;

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır.

a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

b) Tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar,

c) Dağıtım şirketinin yatırım planında yer alması halinde, toplam tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylan limitin üzerinde olan ve tek bir haberleşme ünitesi ile OSOS sistemine bağlanabilen sayaçlar,

ç) Üretim lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

d) Üretim lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

e) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

f) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

g) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları ve bu üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim sayaçları.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Madde 5’e göre;

(1)  OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır.

(2) Aşağıda belirtilen sayaçlar için, modem ile bütünleşik sayacın tercih edilmesi halinde modem hariç olmak üzere, sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dahil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini;

a) İletim sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin,

b) İletim sisteminde yer alan diğer tüm sayaçlar için TEİAŞ’ın,

c) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişinin,

ç) OSOS kapsamına alınması gereken dağıtım sistemine bağlı diğer tüm sayaçlar için ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin,

Sorumluluğundadır.

(3) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, uzaktan haberleşme donanımının, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatın ve altyapının sahip olması gereken ortak asgari teknik özellikler Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri onaylanan asgari teknik özelliklerin revize edilmesi için Kuruma başvurabilir veya ilave olarak bölgesel ihtiyaçları kapsamında ek şartlar isteyebilir. TEİAŞ ve dağıtım şirketleri, onaylanan asgari teknik özellikleri ve ihtiyaç duydukları ek şartları da dikkate alarak kendi bölgelerinde geçerli olacak sayaç, uzaktan haberleşme donanımı, OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizat ve altyapıya dair teknik özellikleri hazırlayarak kendi internet sayfalarında yayımlar.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından testleri yapılarak, kurul tarafından onaylanan ortak asgari teknik özelliklere ve protokol yapısına uygun modem üretimi yapan firma ve modem bilgileri aşağıda paylaşılmıştır. Listede belirtilen firmalar dışında asgari özelliklere ve yazılımsal olarak protokol yapısına uyan firmalar da listeye eklenecektir. Listede bulunmayan marka ve modeller sistemimizde kesinlikle kullanılmayacaktır.


 

Modem Üretici Firmaları İletişim Bilgileri ve Onaylanan Modemler

 

Firma Adı

Firma Telefon

Firma Web Adresi

Modem Markası

Modem Modeli

1

Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

0232 497 97 00

www.baylanelektrik.com/

BAYLAN

MD01

2

Desimal Elektronik Müh.San.Tic.Ltd.Şti.

0216 472 07 55

www.desimal.com.tr

DESİMAL

DR-502-R2

3

Eklips Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

0216 518 29 82

www.eclipse.com.tr

EKLİPS

ECL-BGS5-T3

4

Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

0232 472 15 45 

www.lunatr.com

LUNA

GM-10

*Firmalar alfabetik sıralanmıştır.
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi YönetmeliğiGÖSTER

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma YönetmeliğiGÖSTER

İki Dağıtım Sistemi Arasındaki Alış-Verişe Esas Enerjiyi Ölçen Sayaçlar İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Aydınlatma Yönetmeliği Kapsamındaki Aydınlatma Sistemlerine Ait SayaçlarGÖSTER

Lisanssız Üreticiler İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) Asgari ŞartlarıGÖSTER

OSOS GSM Modem BağlantısıGÖSTER

Tüketimi Kurulca Onaylı Limitin Üzerinde Olan Sayaçlar İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Üretim / Otoprodüktör Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İçin OSOS SüreçleriGÖSTER

Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Kapsamındaki OSOS SüreçleriGÖSTER

DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemi Mayıs v2.2GÖSTER

OSOS Sayaç Bağlantı ŞemalarıGÖSTER