Müşteriler

   
Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3. Maddesinin Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler hükmü doğrultusunda, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılmalarıdır.
En temel amaç olarak rekabeti artırarak, kamu menfaatinin artırılması tüketicilere tarifeden farklı indirimler uygulayabilme, hem üretim hem de tedarik alanında verimli bir rekabet ortamı sağlamaya yönelik olarak ayrıştırılmaktadır.
Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişidir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanımını yaptırımları uygulanabilir.
BAĞLANTI BEDELİ 2013 Kurulu güç BEDEL(TL) AG - 0-15 kW (dâhil) 59,6 15-100 kW (dâhil) 136,6 100 kW üzeri 173,3 OG - 0-400 kVA (dâhil) 564,3 400 kVA üzeri 701,3 Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ise ve bağlantı talebinizin dağıtım sistemine uygun olması halinde, yapılan bağlantıya münhasır tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları ve bağlantı varlıklarının tesisi ile bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır. Dağıtım bağlantı bedelleri Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7. maddesindeki; "(1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından hazırlanarak önerilen dağıtım bağlantı tarifesi, dağıtım bağlantı bedeli ile tarifenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslardan oluşur. Dağıtım bağlantı bedeli, şebeke yatırım maliyetlerini içermez. Dağıtım bağlantı bedelleri, İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ esas alınarak hesaplanır." hükümleri ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki; "…(5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenir. (6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez…" hükümleri gereğince belirlenmektedir. Bağlantı tarifeleri; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir. 2013 yılı için onaylanmış olan sabit bağlantı tarifeleri aşağıdadır.
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmadır.